Taksirle Yaralama Suçu Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu 89. maddesinde düzenlenmiş olan taksirle yaralama suçu, kasten adam yaralama suçundan ayrı olarak düzenlenmiş olan bir suçtur. Çünkü taksirle adam yaralamada failin eylemi gerçekleştirirken mağdurun yaralanmasına karşı bir kasıt yoktur. Bunun yerine failin hareketi gerçekleştirirken gerekli dikkati veözeni göstermemesinden dolayı mağdur yaralanmıştır. 

Taksirle Yaralama Suçunun Özellikleri

Özgü suçlardan birisi olmayan taksirle adam yaralama suçunun faili herkes olabilir. 

Taksirle adam yaralama hükümlerinde korunmak istenen değer insanları vücut bütünlüklerinin korunmasıdır. Burada önemli olan sadece fiziksel sağlık değil aynı zamanda ruhsal ve zihinsel sağlıktır.

Taksirle adam yaralamanın son özelliği ise mağdurun herkes olabilmesidir. Failin dikkat ve özen gösterilmemesinden dolayı herhangi bir kişinin yaralanması durumunda ortaya çıkmaktadır.

Taksirle Yaralama Suçunun Unsurları

Taksirle adam yaralama suçunun maddi unsuru hareket olmaktadır. Kanunda seçimlik hareket olarak düzenlenen failin hareketi, mağdurun vücut bütünlüğünün ya da algısının bozulmasına neden olmaktadır. 

Taksirle adam yaralama suçu icrai ve ihmali hareketle yapılabilmektedir. İcrai hareketle işlenen taksirle adam yaralama suçunda failin gerekli dikkat ve özeni göstermemesi sebebiyle oluşmaktadır. İhmali hareketle işlenen taksirli adam yaralama suçunda ise failin hareketsiz kalması sebebiyle mağdurun yaralanması söz konusu olmaktadır. İhmali davranışta fail gerekli hareketleri yapmaması sebebiyle mağdur yaralanmaktadır.

Taksirle adam öldürme suçunun manevi unsuru ise hukuka aykırılık olmaktadır. Bu özelliği  sebebiyle failin hareketinde hukuka aykırılık unsurunun bulunması gerekli olmaktadır. Diğer bir yandan kanunda hukuka uygunluk hükümleri içerisinde eylemin gerçekleşmesi durumunda suç olarak kabul edilmeyecektir.

Taksirle adam yaralamada önemli bir diğer konu ise yaralama suçunun basit taksir mi yoksa bilinçli taksirle mi işlendiğidir. Her ki durumun oluşmasında da failin kasıt ile hareket etmesi söz konusu olmamaktadır. Ancak hareketinde kasıt bulunmaması cezalandırılmayacağı anlamına gelmemektedir. Sadece suçun bilinçli taksirle işlenmesi durumunda ceza süresinde artırıma gidilmektedir. 

Bilinçli Taksirle Adam Yaralama Suçu

Bilinçli taksirle adam yaralama suçunun cezası basit taksirle adam yaralama suçunun cezasından daha fazla olmaktadır. Bilinçli taksirde fail yaptığı eylemin sonucunu öngörmektedir. Ancak fail sonucun oluşmasını istememektedir. Kişinin yeteneğine ya da şansına güvenerek eylemi gerçekleştirmesinin sonunda meydana gelmektedir.

Basit Taksir ile Olası Kast Arasındaki Fark

Basit taksir ile olası kast arasındaki benzerlik her iki suçta da fail yaptığı eylemin sonuçlarını öngörmesi olmaktadır. Bu benzerliklerinden dolayı da sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Her iki kavramı da birbirinden ayıran en önemli fark ise basit taksirli suçun neticesi fail tarafından istenmemektedir. Ancak olası kastta fail yaptığı eylemin sonucunu umursamaz. Bunun yanında olası kastta fail sonuucun meydana gelmesinde mantığı ile hareket etmekte ve neticeyi göze almaktadır.

Taksirle yaralama Suçunun Cezası

Taksirle adam yaralama suçunun cezası Türk Ceza Kanunu 89. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin ilk fıkrasına göre suçun en temel cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Sürenin belirlenmesinde failin eylemdeki kusuru göz önüne alınmaktadır. Failin kusurunun belirlenmesinde ise bilirkişi raporlarından faydalanılır. 

Bunların yanında taksirle adam yaralama suçunun cezası kanunda hapis ya da adli para cezası olarak seçimlik olarak belirlenmiştir. Bu sebeple de hapis cezası alan bir failin cezası adli para cezasına çevrilmemektedir. 

Taksirle adam yaralama suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması ihtimali de bulunmaktadır. Ancak bu kararın çıkması için bazı şartların oluşması gerekir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında ki en önemli şart ise mağdurun onayının bulunmasıdır. Bunun yanında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamaktadır. Çünkü taksirle adam yaralama suçunda kasıt bulunmamaktadır.

Taksirle Adam yaralama Suçunda cezanın artırılması Gereken Haller

Taksirle adam yaralama suçunun cezasının artırılması gereken haller Türk Ceza Kanunu 89. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere göre cezanın artırılmasını gerektiren haller içerisinde şunlar yer almaktadır.

  • Taksirle yaralamanın sonucunda mağdurun organlarından ya da duyularından birinin işlevinin kalıcı olarak zayıflaması,
  • Taksirle adam yaralama eylemi sonucunda mağdurun kemiklerinde kırık oluşması,
  • Taksirle adam yaralama eyleminden dolayı mağdurda kalıcı konuşma bozukluğunun oluşması,
  • Taksirle yaralanan gebe kadının vaktinden önce çocuğunu doğurması,

Yukarıdaki hallerin oluşması durumunda faile verilecek olan ceza yarı oranda artırılmaktadır. Bunun yanında aynı maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen hükümlere göre taksirle adam yaralama suçunun daha ağır halleri bulunmaktadır. Kanun hükmünde yer alan bu haller aşağıda belirtilmiştir.

  • Taksirle yaralanan mağdurun iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanması ya da bitkisel hayata girmesi,
  • Taksirle yaralanan mağdurun duyularından ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi,
  • Taksirle yaralama eylemi sebebiyle mağdurun çocuk yapma yetkisini ya da konuşma yetisini kaybetmesi,
  • Taksirle yaralamanın sonucunda mağdurun yüzünde kalıcı değişikliklerin oluşması,
  • Taksirle yaralanan gebe kadının çocuğunu düşürmesi,

Yukarıda belirtilen hallerin oluşması durumunda ise faile verilecek olan ceza 1 kat artırılmaktadır. Bunların yanında aynı maddenin 4. fıkrasına göre failin gerçekleştirdiği eylem birden fazla kişinin yaralanmasına neden olur ise o zaman ceza 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası olmaktadır.

Taksirle Adam Yaralama Suçunda Cezasızlık Sebepleri

Türk ceza Kanunu’nun 22. maddesinde taksirle adam yaralama suçunun cezasızlık halleri belirtilmiştir. Bu kanun hükmüne göre failin gerçekleştirdiği eylem sebebiyle ailevi ya da kişisel bakımdan ceza verilmesine gerek kalmayacak şekilde mağdur olması durumunda faile ceza verilmemektedir. Eylemin bilinçli taksirle işlenmesi durumunda ise faile verilecek ceza bu hükmün şartlarının yerine gelmesi durumunda yarı oranda azaltılmaktadır.

Taksirle yaralama Suçunda Teşebbüs, İştirak ve İçtima

Taksirle adam yaralamada kast bulunmadığı için suçun özellikleri içerisinde teşebbüs ve iştirak bulunmamaktadır. İçtima ise ancak belli koşullarda oluşmaktadır.

Teşebbüs

Taksirle adam yaralama suçu teşebbüs aşamasında kalabilecek olan suçlar arasında yer almamaktadır. Çünkü teşebbüsün gerçekleşebilmesi için suçta kastın bulunması ve failin elinde olmayan sebepler ile eylemin yarıda kesilmesi gerekmektedir. Ancak taksirli adam yaralamada söz konusu teşebbüs söz konusu olmamaktadır.

İştirak

Taksirle adam yaralama suçunda iştirakin bulunması da söz konusu olmamaktadır. Çünkü iştirakten söz edebilmek için eylemin bilerek ve isteyerek yapılması gerekir.

İçtima

Taksirli adam yaralamada uygulanabilecek tek hüküm içtima olmaktadır. Ancak suç işlemede kastı bulunmadığı için zincirleme içtima yine söz konusu olmayacaktır. Ancak taksirle yapılan eylemin sonucunda birden fazla kişinin yaralanması durumunda cezanın ağırlaştırılması söz konusu olacaktır.

Taksirle Yaralama Suçunda Şikayetten vazgeçme

Şikayete tabi suçlar içerisinde yer alan taksirle adam yaralama suçlardan birisi olmaktadır. Bu sebeple de mağdurun şikayet etmesi gerekir. Şikayet için zaman aşımı süresi ise olayın öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.

Bunun yanında bilinçli taksir ile işlenen suçlar şikayete tabi olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple de soruşturma resen başlatılır ve şikayetin geri çekilmesinin herhangi bir önemi bulunmaz.

Taksirle Adam Yaralama Suçunda Uzlaşma

Basit taksirle adam yaralama suçu uzlaşmaya tabi olan suçlar içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple de savcılık öncelikle tarafların uzlaşmasını ister. Ancak bilinçli taksirle adam yaralama suçu uzlaşmaya tabi olan suçlar içerisine yer almamaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Taksirle adam yaralama suçunda zamanaşımı süresi ne kadardır?

Taksirle adam yaralama suçunun zamanaşımı süresi 8 yıldır ve süre suçun işlendiği tarihten itibaren başlar. 

Taksirle yaralama suçunda görevli mahkeme hangisidir?

Taksirli yaralama suçunda görevli olan mahkeme asliye ceza mahkemeleri olmaktadır. yer yönünde görevli olan mahkeme ise suçun işlendiği yer olmaktadır. 

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir