Taksirle Adam Öldürme Suçu Taksirle Adam Öldürme Suçu

Taksirle Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Taksirle adam öldürme suçu ise kişinin yaptığı eylem için gerekli dikkat ve özeni göstermemesi sebebiyle birinin ölümüne neden olmasıdır. Taksirle adam öldürme suçu Türk Ceza Kanunu 85. maddesinde düzenlenmiştir.

Taksir kelime anlamı olarak kusurda bulunmadır. Hukuki anlam olarak ise kişi göstermesi gereken özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı davranarak hareket etmesi sonucunda meydana gelmesidir. Ceza hukukunda geçerli olan kural ise kusurluluk kasıtlı hali ile olmaktadır. Ancak taksir istisnai durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Taksir ile kastın ayrıldığı en önemli nokta ise kişinin sonucu istememesi rağmen meydana gelmesidir. Ancak taksirle işlenen suçlarda sonuç istenmese dahi ceza öngörülmüştür.

Taksirle Adam Öldürme Suçunun Unsurları

Taksirle adam öldürme suçunu söz konusu olabilmesi için kanunda yer alan koşullara uygun olması gerekmektedir. 

  • Taksirle adam öldürme suçundan bahsedebilmek için öncelikle taksirle işlenebilen bir fiilin varlığının söz konusu olması gerekir. Eğer kanunda suçun taksirle işlenmesinin ceza karşılığı bulunuyor ise faile ceza verilir. Anak suçun taksirli hali kanunda suç olarak düzenlenmemiş ise o zaman faile ceza uygulanmaz.
  • Taksirle yapılan bir hareketin sonucunun kanunlarca öngörülmüş olması gerekmektedir. Eğer kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir şekilde davranmasının sonucunda kanunda yer almayan bir netice oluşur ise o zaman suç işlemiş sayılmaz.
  • Eylemin sonucunun ön görülmesine ve istenmemesine rağmen meydana gelmesi durumu bilinçli taksirle suç işlemiş olarak sayılmaktadır. Bilinçli taksirle işlenen suçlarda ceza ⅓ ile ½ arasındaki oranlarda düşürülmektedir.
  • Taksirle işlenen suçların cezası belirlenirken failin kusuru göz önüne alınmaktadır.
  • Eğer suçun işlenmesine birden fazla kişi sebep oldu  ise o zaman her fail kendi kusuru oranında sorumlu olacaktır.

Trafik Kazası İle Taksirle İnsan Öldürme

Taksirle adam öldürme suçunun en çok karşılaşıldığı durumlar trafik kazaları olmaktadır. Bir kişinin trafik kazası sebebiyle biri ya da birilerinin ölüme sebep olması durumunda kişi kusuru oranında cezalandırlmaktadır. Trafik kazalarında kusur tespiti hakim tarafından atanan bilirkişiler tarafından yapılmaktadır. Bu inceleme içerisinde kişinin hız sınırına uyup uymadığına, alkollü ya da uyuşturucu madde etkisinde olup  olmadığına ve trafik levhalarına uyulup uyulmadığı gibi noktalara bakılmaktadır.

Bilirkişinin raporunda olayın meydana gelmesinde asıl kusurun faile ait olduğu yer alır ise fail asıl kusurlu sıfatını alır. Failin asıl kusurlu olması durumunda ise kanunda öngörülen cezanın alt sınırından daha yüksek bir ceza ile cezalandırılır. 

Bilirkişi raporunda kazanın oluşmasında failin dikkat yükümlülüğünü yerine getirmemesinin yanı sıra başka etmenlerinde etkili olduğu yer alır ise o zaman fail tali kusurlu olarak sayılmaktadır. Failin tali kusurlu olması durumunda ise cezanın öngörülen alt sınırına daha yakın sürede ceza ile cezalandırılacaktır. 

İş Kazası ile Taksirle Adam Öldürme Suçu

İş kazaları İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Temel olarak iş kazası işyerinde meydana gelen kazalar olarak tanımlanmaktadır. Ancak kazanın sadece işyerinde meydana gelmesi değil, iş ile alakalı süreçlerde meydana gelmesi önemlidir. 

İş kazaları hem bilinçli taksirle hem de basit taksirle meydana gelmektedir. İşyerinde alınması gereken iş güvenliği önlemlerinin alınmaması sebebiyle işçinin ölmesi durumunda bilinçli taksir olarak nitelendirilmektedir. İş kazalarında kusur tespiti yine bilirkişiler tarafından yapılmaktadır. 

Bilirkişinin hazırlamış olduğu raporda olayın meydana gelmesinde kimin ne kadar sorumlu olduğu açık ve net bir şekilde ifade edilmektedir. İşyerinde meydana gelen kazalarda işçinin kişisel güvenlik önlemleri almaması kusur sayılacağı gibi işyerinin alması gereken güvenlik önlemlerini almamasında hem yöneticiler hem de işyerinin iş güvenlik uzmanları da sorumlu olabilir.

Doktor Hatası ile Taksirle İnsan Öldürme Suçu

Doktorlar sözleşmeleri gereği hastaları için en uygun tedaviyi uygulama yükümlülüğü altındadır. Bu sebeple doktorun uyguladığı tedavide dikkatsiz ya da gerektiği gibi özenli bir şekilde davranmaması durumunda ya da mesleki acemiliğinden dolayı yanlış bir harekette bulunması ve hastanın yaşamını yitirmesi durumunda taksirle adam öldürme suçundan yargılanması gerekmektedir.

Bilinçli Taksirle Adam Öldürme Suçu

Bilinçli taksirle adam öldürme söz konusu olduğunda kişi yaptığı eylemin sonuçlarını öngörmektedir. Buna rağmen kişi yeteneklerin, şansına ya da diğer etmenlere güvenerek öngörülen sonucun oluşmayacağına güvenmektedir. Diğer bir deyişle kişinin yapmış olduğu eylem birinin ölmesine neden olabilecek bir eylem olmasına rağmen kişinin eylemi gerçekleştirmedeki amacı bu olmamaktadır. Bilinçli taksirle adam öldürmenin gerçekleşmesi durumunda ceza ⅓ oranında azaltılmaktadır. 

Bilinçli taksir ile olası kast genellikle birbirlerine karıştırılan iki kavram olmaktadır. Aralarındaki en temel fark ise olası kastta kişi eyleminin sonucunu umursamamaktadır. Ancak bilinçli taksirde kişi eyleminin neticesinin oluşmasını istememektedir. 

Taksirle Adam Öldürme Tali Kusur

Tali kusurlu olarak nitelendirilen kişi eylemin ana kurallarında gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen yan hareketlerde bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ve bu sebeple de başka bir kişinin ölümüne sebep olan kişidir. Failin tali kusurlu olması durumunda faile alt sınırdan ceza uygulanacaktır.

Taksirle Adam Öldürmenin Cezası

Taksirle adam öldürme suçuna öngörülen ceza Türk Ceza Kanunu 85. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre taksirle bir kişinin ölmesine neden olan fail hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.

Eğer failin gerçekleştirdiği eylem sebebi ile birden fazla kişinin ölümü söz konusu ise o zaman hapis cezası 2 yıldan 15 yıla kadar değişiklik göstermektedir. 

Taksirle adam öldürme suçundan birden fazla kişinin sorumlu olması durumunda ise her fail kendi kusuru oranında ceza almaktadır.

Taksirle Adam Öldürme Hükmünün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı faillere verilen ikinci bir şans olarak değerlendirmek gerekir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile suçlunun belli bir süre idari denetim altında kalması sağlanır. kişiye verilen 5 yıllık denetim süresi içerisinde suçlunun herhangi bir suça karışmaması durumunda ceza kendiliğinden düşer.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için suçun 2 yıl ve daha az hapis cezası ile cezalandırılması gerekir. Ayrıca failin daha öncesinde herhangi bir sabıkasının bulunmaması da gerekmektedir.

Taksirle Adam Öldürme Adli Para Cezası

Taksirle işlenen suçların para cezasına çevrilebilmesi için herhangi bir üst süre sınırı bulunmamaktadır. Bu sebeple de cezanın 1 yıl ya da 10 yıl olmasını herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Ancak taksirle adam öldürme suçu adına verilecek olan cezanın seçenek yaptırımı olarak adli para cezasının öngörülmesi gerekmektedir. Bu sebeple de bilinçli taksir suçlarında hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olmamaktadır.

Taksirle Adam Öldürme Tazminat Davası

Taksirle adam öldürme suçunda mağdur olan kişinin yakınlarının mağdurun desteğinden mahrum kalması sebebiyle faile tazminat davası açma hakları bulunmaktadır. Taksirle adam öldürme suçu ile açılacak olan tazminat davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri olurken, duruşma yerleşim yerinde ki mahkemelerde görülmektedir.

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Şikayetten Vazgeçme

Taksirle adam öldürme suçu şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Bu sebeple de soruşturma resen savcı  tarafından başlatılır. Davanın bu özelliğinden dolayı müştekinin şikayetinden vazgeçmesinin davanın üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bunun yanında taksirle adam öldürme suçu uzlaşmaya tabi olmayan suçlardan da birisi olmaktadır.

Taksirle Adam Öldürme Suçunda Görevli Mahkeme

Taksirle adam öldürme davalarında görevli olan mahkeme asliye ceza mahkemeleri olmaktadır. Bilinçli taksirle adam öldürme suçunda da aynı mahkemeler görevlidir. Ancak taksirle adam öldürme suçunun yanı sıra yaralanmanın söz konusu olması ya da birden fazla kişinin ölmesi durumunda dava ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir. 

Taksirle Adam Öldürme Suçunda Zamanaşımı Süresi

Taksirle adam öldürme suçunun zamanaşımı süresi 15 yıl olmaktadır ve bu süre suçun işlendiği tarihten itibaren başlamaktadır. 

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir